dimarts, 27 de març del 2012

Dafo. Anàlisi de les fortaleses i oportunitats


Fortaleses del centre
 • Equip jove i molt motivat. L’equip educatiu està format per educadores i mestres d’infantil, la majoria d’elles amb doble titulació i compten amb molts anys d’experiència treballant amb infants.
 • Treball en equip i gran implicació del personal en les activitats que es realitzen en el centre.
 • Reunions setmanals de l’equip educatiu, on tracten tots els temes que afecten al funcionament del centre, intercanvien punts de vista, prenen decisions, etc.
 • Compten amb el suport setmanal de personal d’atenció primerenca (EAP) i segueixen un cicle d’estimulació lingüística.
 • Potencien l’autonomia dels infants.
 • Les activitats que es realitzen al centre són heterogènies i adaptades a cada cicle.
 • Bona organització dels espais, molts són multifuncionals i adaptables. 


Oportunitats del centre
 • Centre de nova obertura (inaugurat al setembre de 2011)
 • L’entorn rural que envolta el centre, així com estar integrat dins una àrea educativa com és una escola d’educació infantil i primària, CP es Vedrà i un centre d’educació secundària, com és IES Sant Agustí. A més d’un camp de futbol municipal.
 • L’escoleta està oberta a la comunitat.

Fortaleses de l’aula
 • Estreta relació amb els infants de l’altre nivell i també amb els dels demés cicles.
 • Establiment de rutines que afavoreixen la seguretat emocional dels infants.
 • Adaptació a les necessitats dels infants.
 • Es fomenta la presa de decisions per part dels infants, són els protagonistes del seu aprenentatge.
 • Fa prendre consciència als infants de les seves accions.
 • Es tracta a l’infant amb respecte, sense prejudicis ni idees preconcebudes. S’accepta i es valora la diversitat.


Oportunitats de l'aula
 • Els pares tenen una forta implicació amb la vida de l’aula i col·laboren amb les activitats.
 • L’aula està oberta a noves vivències i oportunitats. Queda encara molta feina a fer, només té cinc mesos de vida.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada